Bài tập: Lũy thừa của một số hữu tỉ có đáp án

  • 4657 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính 2/33 bằng

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Lũy thừa của một số hữu tỉ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Ta có: -20190 = 1 nên A đúng

46 : 44 = 46-4 = 42 = 16 nên C đúng

-33.-32 = -33+2 = -35 nên D đúng

Vậy đáp án B sai.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Số x12 (với x ≠ 0) không bằng số nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có: x18:x6=x186=x12x0 nên A đúng

x4.x8=x4+8=x12 nên B đúng

x2.x6=x2+6=x8 nên C sai

x34=x3.4=x12 nên D đúng

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Số 224 viết dưới dạng lũy thừa với số mũ bằng 8 là

Xem đáp án

Ta có: 224 = 23.8 = 238 = 88

Chọn đáp án A.


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phạm Khánh Linh

M

3 năm trước

Mit Mai

T

2 năm trước

Trần Minh Vũ

Bình luận


Bình luận

Hồng Trương
16:18 - 06/06/2021

Câu 21 sai dấu cộng với dấu trừ đằng trước dấu ba chấm