Bài tập: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án

  • 2539 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Với số tiền để mua 127 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền vải loại I bằng 90% giá tiền vải loại II

Xem đáp án

Gọi giá tiền vải loại I, II lần lượt là x, y

Theo đầu bài ta có: x = 0,9y

Gọi z là số mét vải loại II mua được

Với cùng số tiền, giá tiền và số mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 5 ngày, đội thứ hai cày xong trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 5 máy? (Năng suất các máy như nhau)

Xem đáp án

Gọi số máy cày của ba đội lần lượt là x, y, z (máy)

Vì diện tích cày là như nhau nên số máy cày và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận