Bài tập: Số thực có đáp án

  • 2584 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta thấy số nguyên, số vô tỉ hay phân số đều là số thực

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ

Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Ta có R ∩ I =

Xem đáp án

Do R = I ∪ Q do đó R ∩ I = I

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: -5,07 < -5,...4

Xem đáp án

Áp dụng tính chất so sánh hai số nguyên ta có: -5,07 < -5,04

Nên chỉ có số 0 thỏa mãn

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận