Bộ đề luyện thi Hóa Học có đáp án (Đề số 1)

  • 10817 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án C

- Phương pháp thủy luyện: điều chế những kim loại có tính khử yếu như Cu, Hg, Ag, Au....

- Phương pháp nhiệt luyện: điều chế những kim loại có tính khử trung bình và yếu như Zn, Fe, Sn, Pb, Cu....

- Phương pháp điện phân:

+ Điện phân chất điện li nóng chảy (muối, bazo, oxit) để điều chế những kim loại có tính khử mạnh. như K, Na, Ca, Al

+ Điện phân dd chất điện li (dd muối) : điều chế những kim loại có tính khử yếu và trung bình như Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag...


Câu 2:

Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra khí gây ô nhiễm ?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Cho Zn vào dung dịch H2SO4 loãng.: tạo khí H2 (không gây ô nhiễm)

+ Cho Cu vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 và HCl.: có thể tạo các khí như NO, NO2 ... là những khí độc, gây ô nhiễm môi trường

+ Thêm từ từ dung dịch HCl và dung dịch NaHCO3. tạo khí CO2cũng là 1 khí gây ô nhiễm, nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính

+ Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.tạo khí SO2: độc, gây ô nhiễm, nguyên nhân chính gây mưa axit


Câu 3:

Trong các phản ứng sau, có bao nhiêu phản ứng sinh ra đơn chất:

(1) H2S + SO2;                 (2) KClO3 (to, MnO2 xúc tác);                     

(3) CH3CHO + dd AgNO3/NH3, to

(4) NH4NO3 (to);               

(5) Mg + dd giấm ăn;                     

(6) C6H5NH2 + Br2 (dd);

(7) C2H5OH + O2 (men giấm);    

(8) Na + cồn 96o;        

(9) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2;

Xem đáp án

Đáp án C

Xét từng phản ứng:

(1) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

(2)  

(3) CH3CHO + 2AgNO3 + 2NH3 → CH3COONH4 + 2Ag + NH4NO3

(4)  

(5) Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

(6) C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2NH2Br3 + 3HBr

(7) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

(8) 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2

(9) 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Các thí nghiệm sinh ra đơn chất: (1) (2) (3) (5) (8)

Số thí nghiệm: 5


Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho Zn vào dung dịch AgNO3          (b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

(c) Cho Na vào dung dịch CuSO4 

(d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng

(e) Nung nóng hỗn hợp rắn gồm Au và Mg(NO3)2            

(g) Cho Ag vào dung dịch HCl đặc, nóng

Các thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại là

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản ứng a, b, c:

Phản ứng a: Zn lên Zn2+

Phản ứng b: Fe lên Fe2+

Phản ứng c: Na ban đầu phản ứng với H2O tạo NaOH, sau đó tạo kết tủa khi td với CuSO4

Phản ứng d: CuO bị khử bởi CO

Phản ứng e: Au yếu hơn Mg nên không thể đẩy Mg ra khỏi muối

Phản ứng g: Ag không tác dụng HCl dù là đặc nóng


Câu 5:

Polime nào sau đây khi đốt cháy không sinh ra N2 ?

Xem đáp án

Đáp án A

Polime không có chứa N trong phân tử khi đốt cháy không cho N2

+ Tơ axetat: sản phầm khi xenlulozo tác dụng với anhidrit axetic (CH3CO)2O không có N

+ Tơ axetat: (-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n : thành phần có N

+ Tơ olon: (-CH2(CN)-CH-)n

+ Tơ tằm: là 1 loại protein mà bản chất là polipeptit thành phần có chứa N


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận