Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 Cánh Diều có đáp án - Đề 01

  • 184 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 3:

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trong Câu 2

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cho hai biến cố \(A\)\(B\). Biến cố hợp của \(A\)\(B\) có thể phát biểu dưới dạng mệnh đề nêu sự kiện là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận