Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 3 có đáp án

  • 1502 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Tính

154.715.225

Xem đáp án

154.715.225=74.125=215


Câu 3:

Tính

215.911.1114.25

Xem đáp án

215.911.1114.25=115.911.1514.25=2735


Câu 4:

Tính

512.1223.23

Xem đáp án

512.1223.23=112.12+49=114+49=11536


Câu 5:

Tính

114.81535+25.34

Xem đáp án

114.81535+25.34=54.81535310=2335310=4730


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận