Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hai góc đối đỉnh có đáp án

  • 3313 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

Biết xOy^=60°. Tính x'Oy'^

Xem đáp án

Đáp án C

xOy^ và x'Oy'^ là hai góc đối đỉnh xOy^=x'Oy'^

Mà xOy^=60°x'Oy'^=60°


Câu 2:

Cho hình vẽ:

Biết xOy^=60°. Tính xOy'^

Xem đáp án

Đáp án B

xOy^ kề bù xOy'^xOy^+xOy'^=180°

Mà xOy^=60°xOy'^=120°


Câu 3:

Cho hình vẽ:

Biết xOy'^=2.xOy^. Tính xOy^

Xem đáp án

Đáp án D

xOy^ kề bù xOy'^xOy^+xOy'^=180°

Theo đề bài ta có:

xOy'^=2.xOy^xOy^+2.xOy^=180°3.xOy^=180°xOy^=60°


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Cho các hình vẽ:

Hình nào có cặp góc đối đỉnh

Xem đáp án

Đáp án B

Hình b có hai góc chung đỉnh và mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia

=> Hình b có cặp góc đối đỉnh


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại O thì có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có hình vẽ:

Có 2 cặp góc đối đỉnh là: aOb^ và a'Ob'^ ; aOb'^ và a'Ob^


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận