Trắc nghiệm Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông có đáp án (Nhận biết)

  • 1529 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Hai tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp nào?

Xem đáp án

Hai tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông góc nhọn

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

“ Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn …………………….của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau”

Xem đáp án

Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC=PM;B^=P^=90o. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác NPM bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền - góc vuông?

Xem đáp án

mà BC; PM là hai cạnh góc vuông của hai tam giác ABC và tam giác NPM nên để hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền - góc vuông thì ta cần thêm hai cạnh huyền bằng nhau là CA=MN

Đáp án cần chọn là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận