Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức một biến có đáp án (Thông hiểu)

  • 1270 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai đa thức fx=3x2+2x-5 và g(x)=-3x2-2x+2. Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x).

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Ta có:

h(x)=f(x)+g(x)=3x2+2x-5+-3x2-2x+2=3x2-3x2+2x-2x+-5+2=-3

Vậy h(x) = -3 và bậc của h(x) là 0.


Câu 2:

Cho hai đa thức f(x)=3x2+2x-5 và g(x)=-3x2-2x+2. Tính k(x) = f(x) - g(x) và tìm bậc của k(x).

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

k(x)=f(x)-g(x)=3x2+2x-5--3x2-2x+2=3x2+2x-5+3x2+2x-2=3x2+3x2+2x+2x+-5-2=6x2+4x-7

Vậy k(x)=6x2+4x-7 và bậc của k(x) là 2.


Câu 3:

Tìm f(x) biết f(x)+g(x)=6x4-3x2-5 biết g(x)=4x4-6x3+7x2+8x-8.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

f(x)+g(x)=6x4-3x2-5f(x)=6x4-3x2-5-gxf(x)=6x4-3x2-5-4x4-6x3+7x2+8x-8=6x4-3x2-5-4x4+6x3-7x2-8x+8=6x4-4x4+6x3+-3x2-7x2-8x+-5+8=2x4+6x3-10x2+8x+3


Câu 4:

Cho hai đa thức f(x)=5x4+x3-x2+1 và g(x)=-5x4-x2+2. Tính h(x) = f(x) + g(x) và tìm bậc của h(x).

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Ta có:

h(x)=f(x)+g(x)=5x4+x3-x2+1+-5x4-x2+2=5x5+x3-x2+1-5x4-x2+2=5x4-5x4+x3+-x2-x2+1+2=x3-2x2+3

Vậy h(x)=x3-2x2+3 và bậc của h(x) là 3.


Câu 5:

Cho hai đa thức f(x)=5x4+x3-x2+1 và gx=-5x4-x2+2. Tính k(x) = f(x) - g(x) và tìm bậc của k(x).

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

kx=fx-gx=5x4+x3-x2+1--5x4-x3+1=5x4+x3-x2+1+5x4+x3-1=5x4+5x4+x3+-x2+x2+1-2=10x4+x3+1

Vậy kx=10x4+x3+1 và bậc của k(x) là 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận