Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ có đáp án (Vận dụng)

  • 2605 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Gọi x0 là số thỏa mãn của x2018+12018-2019-12019=13+16-12

Xem đáp án

Đáp án C

x2018+12018-2019-12019=13+16-12x2018+12018-2019-12019=0

Mà 2018+12018-2019-12019=-1+12018-12019<0 nên x = 0

Vậy x0=0


Câu 2:

Gọi x0 là số thỏa mãn của 2020+12020-2021-12021x-12=13-215-15

Xem đáp án

Đáp án C

2020+12020-2021-12021x-12=13-215-152020+12020-2021-12021x-12=515-215-3152020+12020-2021-12021x-12=0

Mà 2020+12020-2021-12021=12020-12021+2020-2021=12020.2021-1<0

(do 12020.2021<1)

Do đó x-12=0 hay x=12

Vậy x0=12


Câu 3:

Giá trị của biểu thức : 11.2+12.3+13.4+14.5+...+12018.2019

Xem đáp án

Đáp án A

11.2+12.3+13.4+14.5+...+12018.2019=1-12+12-13+13-14+14-15+...-12018+12018-12019=1-12019=20182019


Câu 4:

Giá trị của biểu thức : 11.3+13.5+15.7+17.9+...+12021.2023

Xem đáp án

Đáp án A

11.3+13.5+15.7+17.9+...+12021.2023=1221.3+23.5+25.7+27.9+...+22021.2023=121-13+13-15+15-17+17-19+...-12021+12021-12023=121-12023=1220232023-12023=12.20222023=10112023


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận