Trắc nghiệm Đa thức một biến có đáp án (Thông hiểu)

  • 2384 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho đa thức A=x4-4x3+x-3x2+1. Tính giá trị của A tại x = -2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Thay x = -2 vào biểu thức A ta có:

A=-24-4-23+-2-3-22+1A=16+32-2-12+1=35

Vậy với x = -2 thì A = 35.


Câu 2:

Cho đa thức -3x2+5x6-7x. Tính giá trị của A tại x =-1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Thay x = -1 vào đa thức A ta được:

A=-3.-12+5.-16-7.-1=-3+5+7=9.

Vậy với x = -1 thì A = 9.


Câu 3:

Cho hai đa thức fx=x5+2; gx=5x3-4x+2. So sánhf0 và g1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Ta có: 

f0=05+2=2g1=5.13-4.1+2=3f0<g1 do 2<3


Câu 4:

Cho hai đa thức fx=x5+2; gx=5x3-4x+2. Chọn câu đúng về f-2 và g-2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

f-2=-25+2=-30g-2=5.-23-4.-2+2=-30f-2=g-2 (do -30=-30)


Câu 5:

Cho hai đa thức fx=3x4-1; gx=5x4-3x3+2xπ. Chọn câu đúng về f2 và g(2).

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Ta có:

f2=3.24-1=48-1=47g2=5.24-3.23+2.2=80-24+4=60f2<g2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận