Trắc nghiệm Nhân, chia số hữu tỉ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2374 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính -67.2112 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: -67.2112=-67.74=-64=-32


Câu 2:

Kết quả của phép tính 74.-25 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

74.-25=74.-25=7.-22.2.5=7.-11.2.5=-710


Câu 3:

Thực hiện phép tính 511:1522 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 511:1522=511.2215=5.2211.15=23


Câu 4:

Thực hiện phép tính -73:149 ta được kết quả là :

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

-73:149=-73.914=-7.93.14=-7.3.33.2.7=-32


Câu 5:

Kết quả của phép tính 32.47 là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 32.47=3.42.7=67>0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận