Trắc nghiệm Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 2309 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dựa vào bất đẳng thứ tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác

Xem đáp án

Đáp án C

+ Xét bộ ba: 3cm,5cm,7cm. Ta có: 3+5=8>73+7=10>55+7=12>3 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 3cm,5cm,7cm lập thành một tam giác. Loại A

+ Xét bộ ba: 4cm,5cm,6cm. Ta có: 4+5=9>65+6=11>44+6=10>5 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 4cm,5cm,6cm lập thành một tam giác. Loại B

+ Xét bộ ba: 2cm,5cm,7cm. Ta có: 2+5=7 ( không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 2cm,5cm,7cm không lập thành một tam giác. Chọn  C

+ Xét bộ ba: 3cm,5cm,6cm. Ta có: 3+6=9>53+5=8>65+6=11>3 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 3cm,5cm,6cm lập thành một tam giác. Loại D


Câu 2:

Dựa vào bất đẳng thứ tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác

Xem đáp án

Đáp án D

+ Xét bộ ba: 6cm;6cm;5cm. Ta có: 6+6=12>56+5=11>6 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 6cm;6cm;5cm lập thành một tam giác. Loại A

+ Xét bộ ba: 7cm;8cm;10cm. Ta có: 7+8=15>108+10=18>710+7=17>8 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 7cm;8cm;10cm lập thành một tam giác. Loại B

+ Xét bộ ba: 12cm;15cm;9cm. Ta có: 12+15=27>915+9=24>129+12=21>15 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 12cm;15cm;9cm lập thành một tam giác. Loại C

+ Xét bộ ba: 11cm;20cm;9cm. Ta có: 11+9=20 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác nên bộ ba 11cm;20cm;9cm không lập thành một tam giác. Chọn D


Câu 3:

Cho ΔABC có cạnh AB = 1cm và cạnh BC = 4cm. Tính độ dài cạnh AC biết AC là một số nguyên

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi độ dài cạnh AC là x (x > 0). Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 41<x<4+13<x<5

Vì x là số nguyên nên x = 4. Vậy độ dài cạnh AC=4cm


Câu 4:

Cho ΔABC có cạnh AB = 10cm và cạnh BC = 7cm. Tính độ dài cạnh AC biết AC là một số nguyên tố lớn hơn 11

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi độ dài cạnh AC là x (x > 0).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 107<x<10+73<x<17

Vì x là một số nguyên tố lớn hơn 11 nên x = 13. Vậy độ dài cạnh AC = 13cm


Câu 5:

Cho tam giác ABC biết AB = 1cm; BC = 9cm và cạnh AC là một số nguyên. Chu vi ABC là

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi độ dài cạnh AC là x (x > 0).

Theo bất đẳng thức tam giác ta có: 91<x<9+18<x<10

Vì x là số nguyên nên x = 9. Độ dài cạnh AC = 9cm

Chu vi tam giác ABC là AB+AC+BC=1+9+9=19cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận