Trắc nghiệm Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 2312 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây biểu diễn trung trực của một đoạn thẳng:

Xem đáp án

Đáp án A

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó, nên chỉ có hình 1 là biểu diễn đúng đường trung trực của đoạn thẳng AB.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau phát biểu nào dưới đây là đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: AC = AD nên A thuộc trung trực của CD

BC = BD nên B thuộc trung trực của CD

Suy ra AB là đường trung trực của CD. Đáp án A đúng

CD chỉ đi qua trung điểm của MN mà không vuông góc nên CD không phải trung trực của MN, ngược lại MN không phải trung trực của CD. Loại B, C

CD không đi qua trung điểm của AB nên CD không là trung trực của AB. Loại D


Câu 3:

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng

Xem đáp án

Đáp án C

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng đó


Câu 4:

Một điểm M thuộc đường trung trực d của một đoạn thẳng AB thì:

Xem đáp án

Đáp án B

Một điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó nên MA = MB. Do đó B đúng, C sai, D sai

M chưa chắc là trung điểm của AB, nên A sai


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB và một điểm M thỏa mãn MA = MB thì các trường hợp nào sau đây có thể xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án D

Một điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng thì điểm đó thuộc đường trung trực của đoạn thẳng ấy nên các trường hợp có thể xảy ra là:

M là trung điểm của AB

M thuộc vào đường trung trực của đoạn thẳng AB

Tam giác MAB cân tại M


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận