Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 Bài 3 (có đáp án) : Biểu đồ giá trị trung bình và mốt của dấu hiệu

  • 2162 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:

Xem đáp án

Tần số của dấu hiệu trong bài này là số bài có từ sai được cho trên bảng

Khi đó tổng các tần số của dấu hiệu là :

6 + 12 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 + 6 = 43

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:

Xem đáp án

Có 9 giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê, đó là 0;1;2;3;4;5;6;7;8.

 Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu : Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ bắn súng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

Tính số trung bình cộng

Xem đáp án

Số trung bình cộng là:

X¯=2.6+7.3+8.8+9.10+10.7308,57

Đáp án cần chọn là D  


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

diễm ly anna
16:08 - 09/05/2021

hay