Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 3 Hình học có đáp án (Vận dụng)

  • 2287 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A có BD là phân giác góc ABD DAC, kẻ DE vuông góc với BC (E thuộc BC). Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = CE. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án D

+) DE vuông góc với BC nên ta có tam giác BDE là tam giác vuông

Xét hai tam giác vuông BAD và BED ta có:

ABD^=EBD^ (do BD là tia phân giác của góc B)

BD là cạnh chung

Vậy BAD=BED (cạnh huyền - góc nhọn)

AB=BEAD=DE (các cặp cạnh tương ứng)

B;D nằm trên đường trung trực của AE và BD là đường trung trực của AE. Do đó A đúng

+) Xét hai tam giác vuông ADF và EDC ta có:

AF = EC (gt)

DA = DE (cmt)

Vậy ADF=EDC (hai cạnh góc vuông bằng nhau)

Suy ra DF = DC (hai cạnh tương ứng). Do đó B đúng

+)Trong tam giác vuông ADF, AD là cạnh góc vuông,  DF là cạnh huyền nên DA < DF

Mà DF = DC (cmt). Từ đó, suy ra AD < DC. Do đó C đúng

Vậy cả A,B,C đều đúng


Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E, kẻ MF vuông góc với AC tại F. Từ B kẻ đường thẳng với AB tại B, từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C, hai đường thẳng này cắt nhau tại D. Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án D

+) Tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến nên AM đồng thời là tia phân giác

Ta có: ME vuông góc với AB tại E nên AEM là tam giác vuông tại E, MF vuông góc với AC tại F nên AMF là tam giác vuông tại F

Xét hai tam giác vuông AEM và AFM có:

AM là cạnh chung

AEM^=FAM^ (do AM là tia phân giác của góc A)

Vậy AEM=AFM (cạnh huyền - góc nhọn)

+) Vì AEM=AFM suy ra:

AE = AF (hai cạnh tương ứng bằng nhau)

ME = MF (hai cạnh tương ứng bằng nhau)

Do đó, hai điểm A,M nằm trên đường trung trực EF

Vậy AM là đường trung trực EF

+) Xét hai tam giác vuông ABD vuông tại B, ACD vuông tại C ta có:

AB = AC (do tam giác ABC cân tại A)

AD là cạnh chung

Vậy ABD=ACD (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Suy ra DB = DC (hai cạnh tương ứng bằng nhau)

Do đó D thuộc tia phân giác của góc A (1) (vì điểm cách đều hai cạnh của một góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó)

Lại có AM là tia phân giác của góc A, hay M thuộc tia phân giác của góc A (2)

Từ (1) và (2) suy ra 3 điểm A,M,D thẳng hàng

Ta chưa đủ điều kiện để chỉ ra M là trung điểm của AD


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B bằng 60. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA

1: So sánh AB và AC, BH và HC

Xem đáp án

Đáp án A

+) Tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

B^+C^=90C=^90-B^=90-60=30

Trong tam giác ABC ta có B^>C^ suy ra AC > AB

Xét tam giác ABC vuông tại A có:

BH là hình chiếu của AB trên BC; HC là hình chiếu  của AC trên BC

Mà AC > AB (cmt)

Suy ra BH < HC


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B bằng 60. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA

2: Tính số đo của góc BDC

Xem đáp án

Đáp án D

+ Ta có: AH vuông góc với BC tại H và điểm D thuộc tia đối của tia HA nên tam giác AHC vuông tại A, tam giác DHC vuông tại H

Xét hai tam giác vuông AHC và DHC có:

AH=HD(gt)

HC là cạnh chung

Vậy ΔAHC=ΔDHC (hai cạnh góc vuông)

+)Ta có: ΔAHC=ΔDHCACH^=DHC^=300 (hai góc tương ứng) và AC = DC (hai cạnh tương ứng)

Xét hai tam giác ABC và DBC có:

BC cạnh chung

AC=DCACB^=DCB^=300

Vậy ΔABC=ΔDBC(c.g.c)BAC^=BDC^=900 (hai góc tương ứng)

Vậy BDC^=900


Câu 5:

Cho tam giác ABC. Gọi O là giao điểm của các đường phân giác của tam giác đó. Từ O kẻ OD,OE,OF lần lượt vuông góc với AB,AC,AB. Trên tia đối của tia AC,BA,CB lấy theo thứ tự ba điểm A1;B1;C1 sao cho AA1=BC;BB1=AC;CC1=AB

1: Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A

+) Do OD,OE,OF lần lượt vuông góc với AB,AC,AB nên các tam giác AOE, AOF, BOF, BOD, COE, COD là các tam giác vuông

O là giao điểm các đường phân giác nên suy ra OD=OE=OF

Xét hai tam giác vuông AOE và AOF ta có:

AO là cạnh chung

OE=OF

Vậy ΔAOE=ΔAOF (cạnh huyền -  cạnh góc vuông)

Suy ra AE=AF (hai cạnh tương ứng)

Chứng minh tương tự ta có: BD=BF;CD=CE


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

thái

Bình luận


Bình luận