Trắc nghiệm Toán 7 ôn tập chương 3(có đáp án) : Thống kê

  • 2801 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

Dấu hiệu điều tra là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu điều tra là điểm bài kiểm tra môn Toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7A.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Số các giá trị của dấu hiệu là:

Xem đáp án

Có tất cả 32  giá trị của dấu hiệu.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Xem đáp án

Có 8 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 2;4;5;6;7;8;9;10

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Mốt của dấu hiệu là:

Xem đáp án

Từ bảng số liệu ban đầu ta lập được bảng “tần số” như sau:

Từ bảng “tần số” ta thấy giá trị 5  điểm có tần số lớn nhất. Vậy M0=5 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tần số của điểm 8 là:

Xem đáp án

Bảng tần số  (theo câu trước)

Quan sát bảng tần số ta có tần số của điểm 8 là 5.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận