Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 4 có đáp án (Thông hiểu)

  • 2344 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tích của hai đơn thức 6x2y3 và -23x-3yz22.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

6x2y3.-23x-3yz22=6x2y3.-23x.9y2z4=6.-23.9.x2y3.xy2z4=-36x3y5z4

Vậy tích của hai đơn thức là -36x3y5z4.


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

+ Đáp án A : x2yzx22y3=x2yz.x4y3=x6y4z có phần hệ số là 1 và phần biến số là x6y4z

+ Đáp án B: ax12y2z=a2xy2z ( a là hằng số) có phần hệ số là a2 và phần biến số là xy2z

+ Đáp án C: 45x2y2z.5=4x2y2z có phần hệ số là 4 và phần biến số là x2y2z.

+ Đáp án D: a2x214y2z=a24x2y2z ( a là hằng số) có phần hệ số là a24 và phần biến số là nên D sai.


Câu 3:

Thu gọn đơn thức A=-13xy-3y2-x ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Ta có:

A=-13xy-3y2-x=-13.-3.-1xy.y2.-x=-x2y3


Câu 4:

Bậc của đơn thức -13xz2by-25xyz (với b là hằng số) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Ta có:

-13xz2by-25xyz=-13.b.-25.xz2.y.xyz=2b15x2y2z3

Bậc của đơn thức là 2+2+3=7.


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức C=2x2-3xy+y22x+y tại x=12; y=1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Thay x=12; y=1 vào biểu thức C ta được:

C=2.122-3.12.1+122.12+1=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận