Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 4 có đáp án (Vận dụng)

  • 1366 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lớp 6A có số học sinh giỏi kì I bằng 27 số học sinh còn lại. Học kì II có thêm 5 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi kì II bằng 12 số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

 

Vì số  học sinh giỏi kì I bằng số học sinh còn lại nên số học sinh giỏi kì  I bằng 27+2=29 số học sinh cả lớp

Vì số học sinh giỏi kì II bằng số học sinh còn lại nên số học sinh giỏi kì II bằng 12+1=13 số học sinh cả lớp

5 học sinh đạt loại giỏi tăng thêm của học kì II so với học kì I bằng 13-29=19 số học sinh cả lớp

Số học sinh của lớp 6A là 5÷19=45 (học sinh)

Vậy lớp 6A có 45 học sinh


Câu 2:

Cho đa thức P(x)=2x2+mx-10.Tìm m để P(x) có một nghiệm bằng 2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Vì P(x) có một nghiệm bằng 2 nên

P(2)=02.22+m.2-10=02m-2=0m=1.


Câu 3:

Cho các đa thức fx=x3+4x2-5x-3; gx=2x3+x2+x+2; hx=x3-3x2-2x+1

Tính gx+hx-fx.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Ta có:

gx+hx-fx=2x3+x2+x+2+x3-3x2-2x+1-x3+4x2-5x-3=2x3+x2+x+2+x3-3x2-2x+1-x3-4x2+5x+3=2x3+x3-x3+x2-3x2-4x2+x-2x+5x+2+1+3=2x3-6x2+4x+6


Câu 4:

Cho đa thức f(x)=a4x4+a3x3+a2x2+a1x+a0. Biết rằng f1=f-1; f2=f-2. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Theo đề bài ta có:

Thế (1) vào (2) ta có:

4a3-a3=0a3=0a3=a1=0.

Vậy đa thức fx=a4x4+a2x2+a0.

Vì x4=-x4; x2=-x2 với mọi x, do đó:

a4x4+a2x2+a0=a4-x4+a2-x2+a0

Suy ra fx=f-x với mọi x.


Câu 5:

Xét đa thức P(x)=ax+b, giả sử rằng có hai giá trị khác nhau x1, x2 là nghiệm của P(x) thì:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Vì x1, x2 là nghiệm của P(x) nên ta có:

P(x1)=ax1+b=0 (1) và P(x2)=ax2+b=0

Suy ra: P(x1)-P(x2)=ax1+b-ax2+b=ax1-ax2=ax1-x2=0

Theo đề bài x1 khác x2 nên suy ra a=0

Thay a=0 vào (1) ta được 0.x1+b=0b=0

Vậy a=0; b=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

thái
21:51 - 24/04/2022

b