Bài tập: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác có đáp án

  • 2614 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Một tam giác chỉ có một trọng tâm nên D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: “Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng … độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy”

Xem đáp án

Định lý: Vị trí trọng tâm: Trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy 

Số cần điền là 2/3.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: BG = ... BE

Xem đáp án

Ta có AD;BE;CF là ba đường trung tuyến của tam giác ABC và chúng cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác ABC.

Theo tính chất ba đường trung tuyến của tam giác ta có: BGBE=23BG=23BE

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2/3

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: AG = … GD

Xem đáp án

Ta có AD;BE;CF là ba đường trung tuyến của tam giác ABC và chúng cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của tam giác ABC.

Theo tính chất ba đường trung tuyến của tam giác ta có: AGAD=23AGGD=2AG=2GD

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Tam giác ABC có trung tuyến AM = 9cm và trọng tâm G. Độ dài đoạn AG là:

Xem đáp án

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC và AM là đường trung tuyến nên AG=23AM (tính chất ba đường trung tuyến của tam giác)

Do đó: AG=23.9=6cm

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận