Bài tập: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án

  • 1605 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho điểm C thuộc trung trực của đoạn thẳng AB. Biết CA = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng CB là:

Xem đáp án

Vì C thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB nên CA = CB (tính chất điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng)

Mà CA = 10 cm

Do đó CB = 10 cm.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác đó là tam giác gì?

Xem đáp án

Giả sử ΔABC có AM là trung tuyến đồng thời là đường trung trực. Ta sẽ chứng minh ΔABC là tam giác cân. Thật vậy, vì AM là trung tuyến của ΔABCgtBM=MC (tính chất trung tuyến)


Câu 5:

Cho ΔABC vuông tại A, có C^=300, đường trung trực của BC cắt AC tại M. Em hãy chọn câu đúng:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận