Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 8 có đáp án

  • 989 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Làm tròn các số sau:

Tròn chục: 5724; 737; 3915,8; 991,23

Xem đáp án

Tròn chục: 57245720; 737740; 3915,83920;  991,23990.


Câu 2:

Làm tròn các số sau:

Tròn trăm: 6251; 32962; 524,7; 73,83

Xem đáp án

Tròn trăm: 62516300; 3296233000; 524,7500;  73,83100.


Câu 3:

Làm tròn các số sau:

Tròn nghìn: 59436; 56873; 75144,5; 247,91

Xem đáp án

Tròn nghìn: 5943659000; 5687357000; 75144,575000;  247,910.


Câu 4:

Cho các số sau đây:

73,2532 9,428 47,2030 54070 64300 2730,23.

Hãy làm tròn các số đó:

Chính xác đến chữ số thập phân thứ hai.

Chính xác đến chữ số thập phân thứ nhất.

Chính xác đến hàng đơn vị.

Chính xác đến hàng chục.

Chính xác đến hàng trăm.

Xem đáp án

 

Làm tròn

73,2532

9,428

47,2030

54070

64300

2730,23.

STP t2

73,25

9,43

47,20

54070

64300

2730,23

STP t1

73,3

9,4

47,2

54070

64300

2730,2

Đơn vị

73

9

47

54070

64300

2730

Chục

70

10

50

54070

64300

2730

Trăm

100

0

0

54100

64000

2700


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận