Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án (Vận dụng)

  • 1695 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Điểm kiểm tra môn Toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D được ghi lại trong bảng sau :

Giá trị (x)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

0

0

2

4

7

15

10

6

4

N=48

 Dấu hiệu quan tâm là gì ?

Xem đáp án

Dấu hiệu là điểm kiểm tra môn toán (hệ số 2) của học sinh lớp 7D

Đáp án cần chọn là đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận