Trắc nghiệm Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn có đáp án (Nhận biết)

  • 2052 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

25 = 52 nên phân số 225 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó A đúng.

+ 55-300=-1160. Thấy 60 = 22.3.5 (chứa thừa số 3 khác 2; 5) nên phân số 55-300 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó B đúng.

+ Xét 6377 thấy 77 = 7.11 (chứa các thừa số 7 ; 11 khác 2 ; 5) nên phân số 6377 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó C sai.

+ Xét 63360=31120120 = 23.3.5 (chứa thừa số 3 khác 2; 5) nên phân số 63360 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó D đúng.


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có

+) 12 = 22.3 nên phân số 1112 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó A sai.

+) 74500=37250. Thấy 250 = 2.53 nên phân số 74500 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó B sai.

+) 33 = 3.11 nên phân số 233 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó C sai.

+) 45 = 32.5 nên phân số 1145 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó D đúng.


Câu 3:

Trong các phân số 27;245;-5-240;-718 Có bao nhiêu phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy 45 = 32.5; 18 = 2.32 nên các phân số 27;245;-718 đều viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Phân số -5-240=148 có 48 = 24.3 nên phân số -5-240 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Như vậy cả bốn phân số 27;245;-5-240;-718 đều viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


Câu 4:

Trong các phân số 514;120;375;-11-100;615. Có bao nhiêu phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

14 = 2 .7 nên phân số 514 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

20  = 22.5 nên phân số 120 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

375=125 có 25 = 52 nên phân số 375 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

-11-100=11100 có 100 = 22.52 nên phân số -11-100 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

615=25 có 5 = 5 nên phân số 615 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Như vậy, trong năm phân số 514;120;375;-11-100;615 có một phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận