Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Vận dụng)

  • 2720 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Nếu ab=cd thì

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Tìm x biết 1+2y18=1+4y24=1+6y6x

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Cho ab=bc=cd;a, b, c0 và a = 2018 . Tính b, c?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận