Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 3 có đáp án (Nhận biết)

  • 1669 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Dấu hiệu điều tra là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu điều tra là điểm bài kiểm tra môn Toán học kì I của mỗi học sinh lớp 7A.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Xem đáp án

Có 8 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 2;4;5;6;7;8;9;10

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án

Từ bảng số liệu ban đầu ta lập được bảng “tần số” như sau:

Từ bảng “tần số” ta thấy giá trị 5  điểm có tần số lớn nhất. Vậy M0= 5

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là

Xem đáp án

Có 9  giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê, đó là 4;5;6;7;8;9;10;11;12.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận