Bài tập: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác có đáp án

  • 2461 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC, chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nên các đáp án A, B, C đúng và D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác:

Xem đáp án

• Xét bộ ba: 3cm,5cm,7cm. Ta có: 3+5=8>73+7=10>55+7=12>3 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba 3cm,5cm,7cm lập thành một tam giác nên loại A.

• Xét bộ ba 4cm,5cm,6cm. Ta có: 4+5=9>64+6=10>55+6=11>4 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba 4cm,5cm,6cm lập thành một tam giác nên loại B.

• Xét bộ ba 3cm,6cm,5cm. Ta có: 3+6=9>53+5=8>66+5=11>3 (thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba 3cm,6cm,5cm lập thành một tam giác nên loại D.

• Xét bộ ba 2cm,5cm,7cm. Ta có: 2+5=7 (không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác) nên bộ ba 2cm,5cm,7cm không lập thành một tam giác nên chọn C.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho tam giác ABC có cạnh AB = 1cm và BC = 4cm. Tính độ dài cạnh AC biết độ dài cạnh AC là một số nguyên:

Xem đáp án

Gọi độ dài cạnh AC là x (x>0). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

 41<x<4+13<x<5 Vì x là số nguyên nên x = 4. Vậy độ dài cạnh AC = 4cm 

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho tam giác ABC biết AB = 1cm, BC = 9cm và cạnh AC là một số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:

Xem đáp án

Gọi độ dài cạnh AC là x (x >0). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

 91<x<9+18<x<10 Vì x là số nguyên nên x = 9. Vậy độ dài cạnh AC = 9cm 

Chu vi tam giác là: AB+BC+AC=1+9+9=19cm

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho tam giác ABC có BC = 1cm, AC = 8cm và độ dài cạnh AB là một số nguyên (cm). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Gọi độ dài cạnh AB là x (x>0). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

 81<x<8+17<x<9 Vì x là số nguyên nên x = 8. Vậy độ dài cạnh AB = 8cm 

Tam giác ABC có AB = AC = 8cm nên tam giác ABC cân tại A.

Chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận