Bài tập: Tính chất ba đường cao của tam giác có đáp án

  • 2539 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho ΔABC, hai đường cao AM và BN cắt nhau tại H. Em hãy chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Vì hai đường cao AM và BN cắt nhau tại H nên CH là đường cao của ΔABC và H là trực tâm tam giác ABC nên A, B, D sai, C đúng.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Cho ΔABC cân tại A có AM là đường trung tuyến khi đó

Xem đáp án

Vì ΔABC cân tại A có AM là đường trung tuyến nên AM cũng là đường cao, đường trung trực và đường phân giác của tam giác ABC

Chọn đáp án D


Câu 3:

Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM. Biết BC=24cm,AM=5cm. Tính độ dài các cạnh AB và AC.

Xem đáp án

ΔABC cân tại A (gt)  mà AM là trung tuyến nên AM cũng là đường cao của tam giác đó.

Vì AM  là trung tuyến của ΔABC nên M là trung điểm của BC

BM=BC2=24:2=12cm


Câu 5:

Cho ΔABC nhọn, hai đường cao BD và CE. Trên tia đối  của tia BD lấy điểm I sao cho BI = AC. Trên tia đối của tia CE lấy điểm K sao cho CK = AB. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Xét ΔABD vuông tại D có: A1^+B1^=900 (trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau)

Xét ΔAEC vuông tại E có A1^+C1^=900 (trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau)

Do đó: B1^=C1^1 (cùng phụ với góc A1^)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận