Bài tập: Tính chất ba đường trung trực của tam giác có đáp án

  • 2390 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Xét tam giác AOB và COE có

+OA=OC (vì O thuộc đường trung trực của AC)

+OB=OE (vì  O thuộc đường trung trực của BE)

+AB=CE (giả thiết)

Do đó ΔAOB=ΔCOEccc

Chọn đáp án C


Câu 3:

Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

Xem đáp án


Câu 4:

Cho ΔABC trong đó A^=1000. Các đường trung trực của AB và AC cắt cạnh BC theo thứ tự tại E và F. Tính EAF^

Xem đáp án

Ta có EA = EB (E thuộc đường trung trực của AB) nên tam giác EAB cân tại E

Suy ra A1^=B^

 

Lại có FA = FC (do F thuộc đường trung trực của AC) nên tam giác FAC cân tại F

Suy ra A3^=C^


Câu 5:

Cho ΔABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AK = AH. Kẻ KDACDBC. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Xét tam giác vuông AHD và tam giác vuông AKD có:

+AH=AKgt

+AD chung

Suy ra ΔAHD=ΔAKDchcgv nên A đúng

Từ đó ta có HD=DK;HAD^=DAK^ suy ra AD là tia phân giác của góc HAK nên C đúng

Ta có AH=AKgtHD=DKcmt suy ra AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK nên B đúng

Vậy A, B, C đều đúng

Chọn đáp án D

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận