Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 12 có đáp án

  • 979 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x=3 thì y=2,7 

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x và biểu biễn y theo x 

Xem đáp án

x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên y = kx. (k0) 

Khi x=3 thì y=2,7 ta có: 2,7=k.3k=0,9 

Vậy hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:-0,9. Biểu diễn y theo x là: y=0,9.x 


Câu 2:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x=3 thì y=2,7
 Tính giá trị của y khi x=2 và tính giá trị của x khi y=0,9

Xem đáp án

* Khi x=2 thay vào biểu thức y=0,9x ta có:

y =0,9.2=1,8, vậy khi x=2 thì y=1,8 

* Khi y=0,9 thay vào biểu thức y=0,9x ta có:

0,9=0,9xx=1. Vậy khi y=0,9 thì x=1 


Câu 3:

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 7 và x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 0,3. Hỏi y và z có tỉ lệ thuận với nhau không ? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Xem đáp án

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 7 nên ta có: y=7x (1)

x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 0,3 nên ta có: x=0,3z (2)

Thay (2) vào (1) ta có: y =7.0,3z =2,1z 

Vậy y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là: 2,1


Câu 4:

Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là a; x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là b. Hỏi y và z có tỉ lệ thuận với nhau không? Nếu có hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Xem đáp án

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là a  nên ta có: y=ax (*)

x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là b nên ta có: x=bz (**)

Thay (**) vào (*) ta có: y=a.b.z =ab.z 

Vậy y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là: k=ab 


Câu 5:

Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính số đo các góc của tam giác.

Xem đáp án

Gọi số đo các góc A,^  B,^  C^ của ΔABC lần lượt là a; b; c 0<a; b; c<180°

Theo bài ra ta có: a3=b4=c5   a+b+c=180°

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: a3=b4=c5=a+b+c3+4+5=180°12=15°

a3=15a=15.3=45°;

b4=15b=15.4=60°;

c4=15c=15.5=75°

Vậy số đo các góc A,^  B,^  C^ của ΔABC lần lượt là 45°;60°;75°


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận