Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 16 có đáp án

  • 522 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vẽ đồ thị hàm số y=34x. 

Xem đáp án

Media VietJack

Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.

Bảng giá trị:

0

4

y=34x

0

-3

 

 

 

 

Điểm A4;3 thuộc đồ thị hàm số y=34x. Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số đã cho.


Câu 2:

Cho biết tọa độ các điểm A(4,-3); B(1;34); C(3;0).

Bằng phép tính hãy xác định xem điểm nào thuộc đồ thị hàm số và biễu diễn điểm đó trên mặt phẳng tọa độ.

Xem đáp án

Media VietJack

+) Thế x=4 vào hàm số y=34x, ta được y=34.4=3 bằng tung độ điểm A 

Vậy A4;3 thuộc đồ thị hàm số y=34x

+) Thế x=1 vào hàm số y=34x, ta được:y=34.1=34 khác tung độ điểm B.

Vậy B1;34  không thuộc đồ thị hàm số y=34x

+) Thế x=3 vào hàm số y=34x, ta được:

y=34.3=94 khác tung độ điểm C.

Vậy C3;0 không thuộc đồ thị hàm số y=34x.


Câu 3:

Tính diện tích tam giác ΔAOC

Xem đáp án

Media VietJack

Kẻ đường cao AD của ΔABCxD=4;yD=0 

D4;0 thuộc trục Ox. Ta có: SΔAOC=12.OC.AD=12.3.3=92   (đvdt).


Câu 4:

Xác định hệ số a  biết đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A2;32 và vẽ đồ thị của hàm số trên.a

Xem đáp án

Media VietJack

Đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A2;3232=a.2a=34.

+) Vẽ đồ thị hàm số y=34x.

Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.

Bảng giá trị:

0

4

y=34x

0

3

 

 

 

 

Điểm A4;3 thuộc đồ thị hàm số y=34x.

Vậy đường thẳng OA là đồ thị của hàm số đã cho.


Câu 5:

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên: B42;32;C2;32;D83;2     

Xem đáp án

- Thế x=42 vào hàm số y=34x, ta được: y=34.42=32 bằng tung độ điểm B.

Vậy B42;32 thuộc đồ thị hàm số y=34x.

- Thế x=2 vào hàm số y=34x, ta được: y=34.2=32 bằng tung độ điểm C.

Vậy C2;32 thuộc đồ thị hàm số y=34x.

- Thế x=83 vào hàm số y=34x, ta được: y=34.83=2 bằng tung độ điểm D .

Vậy D83;2 thuộc đồ thị hàm số y=34x


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận