Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 22 có đáp án

  • 610 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Hai xạ thủ A và B mỗi người bắn 15 phát đạn, kết quả (điểm mỗi lần bắn) được ghi lại trong bảng sau:

A

10

8

9

10

10

9

10

8

8

10

10

9

8

10

9

B

10

9

10

10

10

6

10

10

10

10

7

10

10

10

6

Tính điểm trung bình của từng xạ thủ?

Xem đáp án

Điểm trung bình của xạ thủ A là:

Giá trị x

Tần số n

Các tích x.n

 

 

XA¯=13815=9,2

8

4

32

9

4

36

10

7

70

 

N=15 

Tổng: 138

Điểm trung bình của xạ thủ B là:

Giá trị x

Tần số n

Các tích x.n

 

XB¯=13815=9,2

6

2

12

7

1

7

9
10

1

11

9

110

 

N=15 

Tổng: 138


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận