Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7- Tuần 26 có đáp án

  • 1047 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn:

A=37x2y2z79yz2.6xy

Xem đáp án

A=37x2y2z79yz26xy=37796x3y4z3=2x3y4z3 

Hệ số: 2, phần biến: x3y4z3, bậc của đơn thức: 10.


Câu 5:

Thu gọn các đơn thức sau, xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn:

B=5xy3z2x2yz333x3yz22

Xem đáp án

B=5xy3z2x2yz333x3yz22=30x13y8z14 

 Hệ số: 30, phần biến: x13y8z14, bậc của đơn thức: 35 .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận