Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 2169 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thu gọn đa thức 3yx2-xy-7x2y+xy ta được

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B

3yx2-xy-7x2y+xy=3x2y-3xy2-7x2y-7x3y=3x2y-7x2y-3xy2-7x3y=-4x2y-3xy2-7x3y


Câu 2:

Thu gọn đa thức -3x2y-2xy2+16+-2x2+5xy2-10ta được:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Ta có:

-3x2y-2xy2+16+-2x2y+5xy2-10=-3x2y-2xy2+16-2x2y+5xy2-10=-3x2y-2x2y+-2xy2+5xy2+16-10=-5x2y+3xy2+6


Câu 3:

Đa thức 15xyx+y-2yx2-xy2 được thu gọn thành đa thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Ta có:

15xyx+y-2yx2-xy2=15x2y+15xy2-2x2y+2xy2=15x2y-2x2y+15xy2+2xy2=115xy2-95x2y


Câu 4:

Đa thức 1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2-0,3y2-2xy có bậc là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2-0,3y2-2xy=1,6x2+1,7y2+2xy-0,5x2+0,3y2+2xy=1,6x2-0,5x2+1,7y2+0,3y2+2xy+2xy=1,1x2+2y2+4xy

Đa thức 1,1x2+2y2+4xy có bậc là 2.


Câu 5:

Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz-4xy2z2-yzxyz+x3 ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có:

4x3yz-4xy2z2-yzxyz+x3=4x3yz-4xy2z2-xy2z2-x3yz=4x3yz-x3yz+-4xy2z2-xy2z2=3x3yz-5xy2z2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận