Trắc nghiệm Nghiệm của đa thức một biến có đáp án (Thông hiểu)

  • 2345 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho đa thức sau fx=2x2+12x+10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

f-9=2.92+12.9+10=640x=-9 không phải là nghiệm của f(x).

f1=2.12+12.1+10=240x=1 không phải là nghiệm của f(x).

f-1=2.12+12.-1+10=0=0x=-1 là nghiệm của f(x).

f-4=2.-42+12.-4+10=-60x=-4 không là nghiệm của f(x).


Câu 2:

Cho đa thức sau: fx=2x2+5x+2. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

f2=2.22+5.2+2=200x=2 không là nghiệm của f(x).

f1=2.12+5.1+2=90x=1 không là nghiệm của f(x).

f-1=2.-12+5.-1+2=-10x=-1 không là nghiệm của f(x).

f-2=2.-22+5.-2+2=0=0x=-2 là nghiệm của f(x).


Câu 3:

Cho các giá trị của x là 0;-1;1;2;-2. Gía trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x)=x2+x+2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

P(0)=02+1.0-2=-10x=0 không là nghiệm của P(x).

P(-1)=-12+1.-1-2=-20x=-1 không là nghiệm của P(x).

P(1)=12+1.1-2=0=0x=1 là nghiệm của P(x).

P(2)=22+1.2-2=40x=2 không là nghiệm của P(x).

P(-2)=-22+1.-2-2=0x=-2 là nghiệm của P(x).

Vậy x = 1; x = -2 là nghiệm của P(x).


Câu 4:

Cho các giá trị của x là 0;-1;1;-73. Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức P(x)=3x2-10x+7.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

P(0)=3.02-10.0+7=70x=0 không là nghiệm của P(x).

P(-1)=3.-12-10.-1+7=200x=-1 không là nghiệm của P(x).

P(1)=3.12-10.1+7=0x=1 là nghiệm của P(x).

P-73=3.-732-10.-73+7=14030x=-73 không là nghiệm của  P(x).

Vậy x = 1 là nghiệm của P(x).


Câu 5:

Tập nghiệm của đa thức fx=x+14x-4 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

fx=0x+14x-4=0x+14=0x-4=0x=-14x=4

Vậy tập nghiệm của đa thức f(x) là {4; -14}.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận