Trắc nghiệm Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng có đáp án (Thông hiểu)

  • 2189 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB sao cho MA = 8cm và AMB^=90°. Độ dài đoạn AB

Xem đáp án

Đáp án A

Vì M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB MB=MA=8cm

Xét ΔAMB vuông cân tại M, ta có:

AB2=MB2+MC2=82+82=128 (định lý Py – ta – go)

AB=82 cm

Vậy AB=82cm


Câu 2:

Cho ΔABC có: A^=35o. Đường trung trực của AC cắt AB ở D. Biết CD là tia phân giác của ACB^. Tính các góc ABC^;ACB^

Xem đáp án

Đáp án C

Vì đường trung trực của AC cắt AB tại D nên DA=DC (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

ΔADC là tam giác cân tại D (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

A^=C2^ (1) (tính chất tam giác cân)

Vì CD là đường phân giác của ACB^C1^=C2^=C^2 (2) (tính chất tia phân giác )

Từ (1) và (2) ACB^=2C2^=2A^ mà A^=35o nên ACB^=2.35o=70o

Xét ΔABC có:

A^+ABC^+ACB^=180o (định lí tổng ba góc của tam giác)

ABC^=180o(A^+ACB^)=180o(35o+70o)=75o

Vậy ABC^=75o;ACB^=70o


Câu 3:

Cho ΔABC vuông tại A, có C^=30o, đường trung trực của BC cắt AC tại M. Em hãy chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Vì M thuộc đường trung trực của BC BM=MC (tính chất điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng)

ΔBMC cân tại M (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

MBC^=C^=30o (tính chất tam giác cân)

Xét ΔABC có: A^+ABC^+C^=180o (định lí tổng ba góc trong tam giác)

ABC^=180o(A^C^)=180o30o90o=60oABM^+MBC^=ABC^=60oABM^=60oMBC^=60o30o=30o

ABM^=MBC^BM là phân giác của ABC^


Câu 4:

Cho ΔABC cân tại A, có A^=400, đường trung trực của AB cắt BC ở D. Tính CAD^

Xem đáp án

Đáp án A

ΔABC cân tại A(gt)

B^=C^=(180oA^):2=(180o400):2=70o

Vì D thuộc đường trung trực của AB nên

AD=BD (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

ΔABD cân tại D (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

DAC^+CAB^=DAB^=B^=70oDAC^=70oCAB^=70o400=300


Câu 5:

Cho ΔABC cân tại A, có A^=500, đường trung trực của AB cắt BC ở D. Tính CAD^

Xem đáp án

Đáp án A

ΔABC cân tại A(gt)

B^=C^=(180oA^):2=(180o500):2=65o

Vì D thuộc đường trung trực của AB nên

AD=BD (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

ΔABD cân tại D (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)

DAC^+CAB^=DAB^=B^=65oDAC^=65oCAB^=65o4500=150


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận