Trắc nghiệm Tính chất tia phân giác của một góc có đáp án (Thông hiểu)

  • 1124 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho góc xOy^=100° và một điểm M nằm trong xOy^ thỏa mãn MH = MK (với MHOx,HOx;MKOy,KOy. Tính MOH^

Xem đáp án

Đáp án C

Vì MH = MK

Nên M nằm trên tia phân giác của xOy^

MOH^=MOK^=xOy^2=50°


Câu 2:

Cho góc nhọn xOy^, M là một điểm nằm giữa xOy^; kẻ MHOx,MKOy sao cho MH = MK. Trên Ox lấy điểm C, trên Oy lấy điểm D sao cho OC = OD. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có MH = MK  OM là tia phân giác xOy^COM^=DOM^

Xét ΔCOM và ΔDOM, có :

OC = OD (GT)

COM^=DOM^ (cmt)

OM chung

ΔCOM=ΔDOM (c – g – c)

MC​ =MD ( hai cạnh tương ứng)


Câu 3:

Cho ΔMNP có M^=90o, các tia phân giác của N^ và P^ cắt nhau tại I. Gọi D,E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh MN và MP. Tính IE biết ID=4cm

Xem đáp án

Đáp án D

Xét ΔMNP có các tia phân giác của MNP^ và MPN^ cắt nhau tại I nên I là giao điểm của ba đường phân giác trong ΔMNP

Khi đó ID=IE (Tính chất ba đường phân giác của tam giác) mà ID=4cm suy ra IE=4cm


Câu 4:

Cho ΔABC có I cách đều ba cạnh của tam giác. Gọi N là giao điểm của hai tia phân giác góc ngoài tại B và C. Khi đó ta có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: hai tia phân giác góc ngoài tại B và C của ΔABC cắt nhau tại N nên AN là tia phân giác của  BAC^(1)

ΔABC có: I cách đều ba cạnh của tam giác nên I là giao điểm của ba đường phân giác của ΔABC

Khi đó AI là tia phân giác của BAC^ (2)

Từ (1),(2) suy ra A, I, N thẳng hàng

Do đó A đúng, B,C,D sai


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận