Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2 Bài 3(có đáp án): Đại lượng tỉ lệ nghịch

  • 1848 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi y=ax a0 ta nói:

Xem đáp án

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=ax a0 thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi x=by ta nói

Xem đáp án

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức x=by thì ta nói x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ b 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và y=ax. Gọi x1;x2;x3;... là các giá trị của x và y1;y2;y3;... là các giá trị tương ứng y. Ta có:

Xem đáp án

Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a thì: 

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và y=5x. Gọi x1;x2;x3;... là các giá trị của x và y1;y2;y3;... là các giá trị tương ứng y. Ta có:

Xem đáp án

Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch và y=5x nên hệ số tỉ lệ a = 5, do đó

x1y1=x2y2=x3y3=...=5

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Cho bảng sau:

Khi đó:

Xem đáp án

Xét các tích giá trị của xx và yy ta được:

10.10 = 20.5 = 25.4 = 30. 103= 40.2,5 = 100

Nên y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Đáp án cần chọn là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận