Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Ôn tập cuối chương 8 có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 819 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biến cố “ Nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 tại Hà Nội là 8°C” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biến cố đã cho là biến cố không thể vì tháng 6 ở Hà Nội đang là mùa hè không thể có nhiệt độ cao nhất là 8°C.


Câu 2:

Trong một hộp có 2 quả bóng xanh và 9 quả bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy đồng thời 2 quả bóng từ hộp, hỏi có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các kết quả có thể xảy ra là: (1 xanh + 1 vàng); (2 vàng); (2 xanh).

Vậy có 3 kết quả có thể xảy ra.


Câu 3:

Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các biến cố sau, biến cố nào không là biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì đồng xu chỉ có hai mặt  nên sự kiện “số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2” chắc chắn xảy ra, ta có thể biết được sự kiện này sẽ xảy ra trước khi thực hiện phép thử nên đây không phải là biến cố ngẫu nhiên. Do đó phương án A đúng.

Khi tung đồng xu thì mặt xuất hiện (ngửa hoặc sấp) của đồng xu là ngẫu nhiên nên ta không thể biết được số đồng xu xuất hiện mặt sấp là bao nhiêu và số đồng xu xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu. Do đó các phương án B, C và D là biến cố ngẫu nhiên, không chắc chắn xảy ra.

Vậy ta chọn A.


Câu 4:

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2, 5, 6, 7, 9, 19}. Nhưng kết quả thuận lợi cho biến cố “Số được chọn là số lẻ” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 6 kết quả có thể xảy ra. Trong đó có 4 kết quả thuận lợ cho biến cố “Số được chọn là số lẻ” là: 5, 7, 9, 19.

Vậy ta chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận