Trắc nghiệm bài tâp theo tuần Toán 7-Tuần 29 có đáp án

  • 1089 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thu gọn, rồi tính giá trị của biểu thức

A=35x2y5x4y225x2y+3x4y2+6xy15x2y tại x=1 và y=12

Xem đáp án
A=35x2y5x4y225x2y+3x4y2+6xy15x2y
=35x2y25x2y15x2y+5x4y2+3x4y2+6xy
=2x4y2+6xy

Tại x=1 y=12. Ta có A=2.14122+6.112=72


Câu 2:

Cho hai đa thức:

Ax=x6x3+2x4+5x5+2x3x+2x2+3
Bx=4x5x6+3x3+2x12+3x2x3
Thu gọn và sắp xếp theo luỹ thừa giảm dần của biến của hai đa thức trên.

Xem đáp án
Ax=x6x3+2x4+5x5+2x3x+2x2+3
=x6+5x5+2x4+x3+2x3+2x2x+3
=x6+5x5+2x4+x3+2x2x+3
Bx=4x5x6+3x3+2x12+3x2x3
=x64x5+3x3x3+3x2+2x12
=x64x5+2x3+3x2+2x12

Câu 3:

Cho hai đa thức:

Ax=x6x3+2x4+5x5+2x3x+2x2+3
Bx=4x5x6+3x3+2x12+3x2x3

Tính Ax+Bx AxBx.

Xem đáp án

A(x)+B(x)
=x6+5x5+2x4+x3+2x2x+3+x64x5+2x3+3x2+2x12
=x5+2x4+3x3+5x2+x9
AxBx=x6+5x5+2x4+x3+2x2x+3x64x5+2x3+3x2+2x12

=2x6+9x5+2x4x3x23x+15


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận