Trắc nghiệm Tính chất ba đường phân giác của tam giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 2257 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho ΔABC có A^=90o, các tia phân giác B^ và C^ cắt nhau tại I. Gọi D, E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh AB và AC. Khi đó ta có:

Xem đáp án

Đáp án D

Xét ΔABC có các tia phân giác B^ và C^ cắt nhau tại I nên I là giao điểm của ba đường phân giác trong ΔABC, suy ra AI là đường phân giác của A^ và I cách đều ba cạnh của ΔABC(tính chất 3 đường phân giác của tam giác). Vậy ta loại đáp án A,B,C

Vì I là giao điểm của ba đường phân giác trong ΔABC nên DI=IE (tính chất 3 đường phân giác của tam giác).


Câu 2:

Cho ΔMNP có M^=90o, các tia phân giác của N^ và P^ cắt nhau tại I. Gọi D,E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh MN và MP. Tính IE biết ID=4cm

Xem đáp án

Đáp án D

Xét ΔMNP có các tia phân giác của MNP^ và MPN^ cắt nhau tại I nên I là giao điểm của ba đường phân giác trong ΔMNP

Khi đó ID = IE (Tính chất ba đường phân giác của tam giác) mà ID=4cm suy ra IE=4cm


Câu 3:

Cho ΔABC có I cách đều ba cạnh của tam giác. Gọi N là giao điểm của hai tia phân giác góc ngoài tại B và C. Khi đó ta có:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: hai tia phân giác góc ngoài tại B và C của ΔABC cắt nhau tại N nên AN là tia phân giác của BAC^ (1)

ΔABC có: I cách đều ba cạnh của tam giác nên I là giao điểm của ba đường phân giác của ΔABC

Khi đó AI là tia phân giác của BAC^ (2)

Từ (1),(2) suy ra A, I, N thẳng hàng

Do đó A đúng, B,C,D sai


Câu 4:

Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi D là một nằm giữa A và M. Khi đó ΔABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Đáp án A

ΔABC cân tại A(gt) và AM là trung tuyến nên AM cũng là đường phân giác của BAC^

A1^=A2^ (tính chất tia phân giác)

Xét ΔABDΔACD có:

A1^=A2^(cmt)AB=AC(gt)ADchungΔABD=ΔACD(c.g.c)

BC=DC (2 cạnh tương ứng)

ΔBDC cân tại D (dấu hiệu nhận biết tam giác cân)


Câu 5:

Cho ΔABC có trọng tâm G và I là giao của ba đường phân giác của tam giác. Biết B; G; I thẳng hàng. Khi đó ΔABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì I là giao của ba đường phân giác của tam giác ΔABC nên BI là đường phân giác của ΔABC

Vì G là trọng tâm ΔABC nên BG là đường trung tuyến của ΔABC mà B; I; G thẳng hàng

Do đó BI là đường trung tuyến của ΔABC

Xét ΔABC có: BI là đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác của ΔABC

Suy ra ΔABC cân tại B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận