Trắc nghiệm Toán 7 Bài 12 (có đáp án): Số thực

  • 1673 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta thấy số nguyên, phân số hay số vô tỉ đều là số thực

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ nên R = I  từ đó suy ra   R.

 

Ta có:

- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn tuần hoàn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Suy ra I ∩ Q = 

Do đó cả A, B, C đều đúng.

 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực mà là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận