Danh sách câu hỏi

Có 11637 câu hỏi trên 233 trang
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:                                                “Trên những trang vở học sinh                                                Trên bàn học trên cây xanh                                                Trên đất cát và trên tuyết                                                Tôi viết tên em                                                …Trên sức khỏe được phục hồi                                                Trên hiểm nguy đã tan biến                                                Trên hi vọng chẳng vấn vương                                                Tôi viết tên em                                                Và bằng phép màu một tiếng                                                Tôi bắt đầu lại cuộc đời                                                Tôi sinh ra để biết em                                                Để gọi tên em                                                TỰ DO” (Pôn Ê-luy-a, Tự do, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021) Tác giả viết hoa từ TỰ DO với dụng ý gì?
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:                                                “Một mai, một cuốc, một cần câu,                                                Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.                                                Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,                                                Người khôn, người đến chốn lao xao.                                                Thu ăn năng trúc, đông ăn giá,                                                 Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.                                                Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,                                                Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao.” (Nguyễn Binh Khiêm, Nhàn, Ngữ văn 10, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019) Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ:                                                Thu ăn năng trúc, đông ăn giá,                                                 Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.