Trắc nghiệm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 21 có đáp án

  • 1043 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 5:

Bằng tính toán, hãy kiểm tra và kết luận xem các tam giác sau có vuông hay không và vuông tại đâu?

AB=8 , BC=15, AC=17.ΔABC ............................

DE= 41, EF=4 , FD=5.ΔDEF...........................

MN=3, NP= 5, PM=2.ΔMNP ........................

Xem đáp án

AB=8 ,BC=15, AC=17.  ΔABC AB2+BC2=289=AC2.

Vậy tam giác ABC vuông tại B 

DE= 41, EF=4 , FD=5.   ΔDEF EF2+FD2=DE2. 

Vậy tam giác DEF vuông tại F 

MN= 3, NP= 5, PM=2.  ΔMNP  MN2+PM2=7NP2=5. 

Vậy tam giác MNP  không phải là tam giác vuông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận