Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 1729 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có B^=95o,A^=400. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét ΔABC có:

A^+B^+C^=180o (định lí tổng ba góc trong tam giác)

C^=180o(A^+B^)=180o40o95o=45oA^<C^<B^BC<AB<AC


Câu 2:

Cho tam giác ABC có B^=70o,A^=500. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án A

Xét ΔABC có:

A^+B^+C^=180o (định lí tổng ba góc trong tam giác)

C^=180o(A^+B^)=180o50o70o=60oA^<C^<B^BC<AB<AC


Câu 3:

Cho ΔABC có AB+AC=10cm,ACAB=4cm. So sánh B^C^?

Xem đáp án

Đáp án A

Xét ΔABC có AB+AC=10cm(1)ACAB=4cm(2)

Từ 1AC=10AB. Thế vào (2) ta được:

10ABAB=42AB=6AB=3cmAC=103=7cmAC>ABB^>C^


Câu 4:

Cho ΔABC có AB+AC=12cm,ACAB=3cm. Tính cạnh AB, AC sau đó so sánh B^C^?

Xem đáp án

Đáp án B

Xét ΔABC có AB+AC=12cm(1)ABAC=3cm(2)

Từ (1) suy ra AC=12AB. Thế vào (2) ta được:

AB(12AB)=3AB12+AB=32AB=15AB=15:2=7,5cmAC=127,5=4,5cmAB>ACC^>B^


Câu 5:

Cho ΔABC có A^=80o,B^C^=20o. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án B

Xét ΔABC có:

A^+B^+C^=180o (định lí tổng ba góc trong tam giác)

B^+C^=180oA^=180o80o=100o

Ta có : B^+C^=100o(1)B^C^=20o(2)

Từ (2) C^=100oB^. Thế vào (1) ta được:

B^(100oB^)=20o2B^=120oB^=60oC^=60o20o=40oC^<B^<A^AB<AC<BC


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận