PHÂN DẠNG CÂU HỎI TỔNG HỢP KIẾN THỨC (P1)

  • 29038 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hãy cho biết những chất nào sau đây có khi hiđro hóa cho cùng sản phẩm?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

Xem đáp án

Chọn A

C6H5CH=CH2+H2t,NiC6H5CH2-CH3CH2=CH-COOH+H2t,NiCH3-CH2-COOHCH=C-CH+3H2t,NiCH3-CH2-CH2-CH3


Câu 5:

Cho dãy các chất: CH≡C–CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH–CH2–OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là

Xem đáp án

Chọn C

CHC-CH=CH2+3Br2CHBr2-CHBr2-CHBr-CH2BrCH2=CH-CH2-OH+Br2CH2Br-CHBr-CH2BrCH3COOCH=CH2+Br2CH3COOCHBr-CH2BrCH2=CH2+Br2CH2Br-CH2Br


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận