ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

  • 29037 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C

Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ OH trong nhóm COOH của axit và H trong nhóm OH của ancol


Câu 4:

Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chất hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 phải có nhóm chức anđehit hoặc ank-1-in.

⇒ Glucozơ, C2H2, CH3CHO sẽ tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2to

CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 ⟶ Ag – C ≡ C – Ag + 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O to CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận