TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBOHIĐRAT

  • 29177 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Xem đáp án

Chọn B

glucozơ


Câu 2:

Gluxit nào sau đây có phản ứng tráng gương?

Xem đáp án

Chọn B

Glucozơ


Câu 3:

Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ thì thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Chọn B

Glucozơ


Câu 4:

Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột ta thu được:

Xem đáp án

Chọn B

Glucozơ


Câu 5:

Glucozơ không có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận