ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

  • 29047 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit 

Xem đáp án

Đáp án B

Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH


Câu 3:

Tính chất giống nhau giữa phenol và anilin là đều

Xem đáp án

Đáp án C

Rất ít tan trong nước và phản ứng với dung dịch brom


Câu 4:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit 

Xem đáp án

Đáp án A

H2N – CH2 – CONH – CH(CH3) – COOH


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về amino axit không đúng 

Xem đáp án

Đáp án A

Hợp chất H2N – COOH là amino axit đơn giản nhất.


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận