PHÂN DẠNG CÂU HỎI TỔNG HỢP KIẾN THỨC (P2)

  • 29045 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn C

Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ OH trong nhóm COOH của axit và H trong nhóm OH của ancol

Các phát biểu còn lại đều sai.

Không thể phân biệt benzen, toluen và stiren bằng dung dịch nước Br2, vì chỉ có stiren phản ứng làm mất màu nước brom.

Các este đều rất ít tan trong nước.

Mùi thơm của chuối chín là mùi của este iso – amylaxetat


Câu 4:

Điều nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Chọn A

Trong các phát biểu đề cho, phát biểu sai là "Ứng với công thức phân tử C4H8 có 3 anken mạch hở".

Thực tế, ứng với công thức phân tử C4H8 có 4 đồng phân anken mạch hở.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.

(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Chọn C

Trong các phát biểu trên, có 3 phát biểu đúng là :

(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.

Trong phân tử phenol, do ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzen nên mật độ electron trên vòng benzen ở các vị trí 2, 4, 6 tăng lên, dẫn đến phản ứng thế br vào vòng benzen của phenol dễ hơn của benzen.

(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.

PT: 2CH2=CH2+O2t,xt2CH3-CHO


Bài thi liên quan:

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

ĐỒNG PHÂN (P1)

30 câu hỏi 40 phút

TÌM CHẤT

53 câu hỏi 60 phút

ANCOL - PHENOL

40 câu hỏi 50 phút

ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

53 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P1)

51 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P2)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P3)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P4)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P5)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P6)

52 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P7)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P8)

50 câu hỏi 60 phút

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP (P9)

50 câu hỏi 60 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hoàng Văn Việt

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Thùy Dung

Bình luận


Bình luận